Tietosuojaseloste

Päivitetty 24.5.2018
 
Tämä on Kangasala-talo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä.
 
Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.
 
Rekisterinpitäjä
 
Kangasala-talo Oy 
Y-tunnus 2592490-4
Kuohunharjuntie 6, 36200 Kangasala
 
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
 
Viestintä- ja markkinointipäällikkö Riikka Herrala
Kuohunharjuntie 6, 36200 Kangasala
riikka.herrala (at) kangasala-talo.fi
 
Rekisterin nimi
 
Kangasala-talon asiakasrekisteri
 
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 
Käytämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, myyntiin ja toimittamiseen, asiakkaiden profilointiin, asiakaspalautteiden keräämiseen ja mielipidetutkimuksiin sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja laskutukseen.
 
Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotustarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi sekä pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä.
 
Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.
 
Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.
 
Rekisterin tietosisältö
 
Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla nimi, titteli, organisaatio, asiakasnumero, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, kotikunta, asiakkaan itse luomat tiedot, ostohistoria ja laskutustiedot, tapahtumatiedot (tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot), verkkopalveluiden käyttämiseen liittyvät tiedot (esim. markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot, yrityksen verkkosivujen käyttötiedot), terveystieto (erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat ravintolavarausten yhteydessä), suostumukset/kiellot suoramarkkinoinnille, verkkoyhteyden IP-osoite.
 
Säännönmukaiset tietolähteet
 
Tiedot saadaan pääosin asiakkaalta, rekisteröidyltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. lipunmyynnin yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja käsittelijät
 
Rekisterinpitäjä voi käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa sen lukuun toimivia sopimuskumppaneita, joille saatetaan yhteistyön puitteissa siirtää henkilötietoja tietosuojasopimuksen puitteissa.
 
Henkilötietoja luovutetaan Kangasala-talon ravintolapalveluista vastaavalle Armas Galleria&Keittiölle sekä lipunmyynnin yhteistyökumppanille Lippupiste Oy:lle.
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä varmistaa näissä siirroissa tietosuojan riittävän tason Suomen ja EU:n lainsäädännön vaatimilla tavoilla, esimerkiksi käyttäen Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita koskien henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin.
 
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
 
Markkinointikampanjoissamme voidaan käyttää profilointia ja automaattista päätöksentekoa.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikkia henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
 
Henkilötietojen säilytysaika
 
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja tässä dokumentissa kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, esimerkiksi kirjanpidon säilyttämisvelvoitetta.
 
Sinun oikeutesi
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Tee pyyntö lähettämällä sähköpostia yllä ilmoitettuun yrityksen osoitteeseen.
 
Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.
 
Tietosuojaselosteen päivittäminen
 
Kehitämme palvelujamme koko ajan ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
 
Evästeet
 
Voimme käyttää evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä. Voimme käyttää myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.
 
Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.
 
Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.
 
Lisätietoja
 
Voit kysyä lisätietoa Kangasala-talo Oy:ltä.
 
Riikka Herrala
Viestintä- ja markkinointipäällikkö
riikka.herrala (at) kangasala-talo.fi
050 300 1391